Husorden – E/F Nørrehus


Samtlige ejere og beboere er omfattet af foreningens ordensregler. De skal medvirke til et rart sted at bo og være guidelines for at alle i ejendommen er velbefindende.

1. Færdsel og ophold på ejendommen skal altid ske under hensyntagen til andre beboere. 


2. Afspilning af høj musik må ikke foretages for åbne vinduer mod gården eller i gården, og skal altid foretages uden gene for medbeboere og i almindelighed ikke på søndage – torsdage kl. 22-8 og på fredage og lørdage i tiden kl. 24-10. 


3. Fester varsles i rimelig tid via opslag i de(n) pågældende opgang(e).

4. Støjende arbejder i ejendommen må kun ske på hverdage kl. 8-20 og i weekender i tiden kl. 10-20

5. Affald skal sorteres i henhold til angivelserne. 


6. Effekter (fx cykler og affald) må ikke henstilles på fællesarealer (fx i opgange, kældre, på loftet og i gården). Cykler skal placeres indenfor de til cykelparkering anviste områder. 


7. Motoriseret kørsel må ikke finde sted på ejendommen, og motorkøretøjer må kun parkeres i gården hvor skiltning tillader det. 


8. Ophold og rygning på indendørs fællesarealer (fx trapper, kældre og loftsrum) er ikke tilladt. 


9. Paraboler, antenner og lignende må ikke opsættes på ejendommen.

10. Altanen skal fremtræde i ryddelig stand og må ikke benyttes til opbevaring af affald og lignende. Altankasser skal monteres forsvarligt.

11. Der må ikke anvendes grill af nogen art på altanen. 

12. Hold af hus dyr er ikke tilladt i ejendommen. 


13. Skadedyr kan hurtigt skabe stor skade og fund skal straks meddeles driftslederen. 


14. Fodring af dyr er ikke tilladt på ejendommen. 


15. Udlejning skal af ejer meddeles administrator, således at administrator altid er opdateret med hvilke personer der bor i lejligheden. 


16. Vandspild skal undgås, og utætheder og dryp skal straks udbedres. 


17. Beskadigelse af fælles anliggender skal straks meddeles til driftslederen. 


18. Håndværkere skal være autoriserede, hvis fælles anliggende berøres af arbejdet. 


19. Tekniske anlæg, se Driftsteknisk bilag til husorden 


 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. januar 2012. Punkt 18 tilføjet på ordinær generalforsamling den 28. januar 2016.
Fastsat husorden i henhold til foreningens vedtægter §